Sports Committee

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Y. Arun Kumar Deputy Commissioner,KVS,RO,Patna
2 Dr. A. K. Mishra Assistant Commissioner,KVS,RO,Patna
3 Shri M. K. Singh Principal,KV,kankarbagh,Patna
4 Smt Niru Bhardwaj Principal,KV Hajipur
5 Shri Ganesh Singh TGT(P & HE),KV, Jawaharnagar
6 Shri Prabhat Kumar TGT(P & HE),KV, Khagaul
7 Shri Himardi Bhavyam TGT(P& HE),KV Hajipur
8 Shri S. K. Tripathi Administrative Officer,Patna RO
9 Shri Bhim Kumari Section Officer,Admn,,Patna RO
10 Shri Gyan Prakash TGT(P&HE)