अकादमिक समिति

अनु क्रमांक नाम पदनाम
1 श्री संतोष कुमार एन(उपायुक्त I/C केवीएस,आरओ,पटना) अध्यक्ष
2 श्रीमती। सोमा घोष(सहायक आयुक्त केवीएस,आरओ,पटना) सदस्य सचिव
3 श्री एस.अहमद(प्रिंसिपल दानापुर कैंट) सदस्य
4 श्री एम.के.सिंह(प्रिंसिपल कंकर बैग,पटना) सदस्य
5 श्री आर। एल। महतो (प्रधान खगौल) सदस्य