Chairman

KVS Directory
Sr. No. KV Name Chairman Name Phone No Sector Office Address Email Address
31 KENDRIYA VIDYALAYA LAKHISA RAI Sh. Shobhendra Kumar Choudhary dm_lakhi@nic.in
32 KENDRIYA VIDYALAYA BETIAH Gr.capt. C Monish 06115 31137200

Pages